Tipet e objektit D - Kati 1 - 8

Tipi A1

92.082 m²

Tipi A2

102.301 m²

Tipi A6

77.417 m²

Tipi A3

77.847 m²

Tipi A4

119.732 m²

Tipi A4

90.692 m²

Tipet e objektit D - Kati 2 - 8

Tipi A1

56.595 m²

Tipi A2

117.286 m²

Tipet e objektit D - Kati 3 - 8

Tipi A1

56.595 m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²