Tipet e objektit B2 - Kati 1 - 5

Tipi A1

65.777 m²

Tipi A2

111.899 m²

Tipi A3

80.283 m²

Tipi A4

63.185 m²

Tipi A5

115.267 m²

Tipi A6

87.179 m²

Tipet e objektit B2 - Kati 6

Tipi A2

94.365 m²

Tipi A3

65.954 m²

Tipet e objektit B2 - Kati 7

Tipi A1

127.788 m²

Tipi A2

87.402 m²

Tipet e objektit B2 - Kati 8

Tipi A1

129.660 m²

Tipi A2

61.878 m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²